GDPR / Γ.Κ.Π.Δ.

Η εταιρεία μας εναρμονιζόμενη με την νέα οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με την συναίνεσή σας . Ως μέλος των Συλλόγου ESOMAR / SEDEA υπόκειται στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ N 2472197 και εφαρμόζει τον γενικό κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας έχετε το δικαίωμα: ανάκλησης -διόρθωσης -καταγγελίας στην εποπτική αρχή – διαγράφης αυτών .Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην συνέχεια της σελίδας μας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείρηση – ανάκληση -διόρθωση-καταγγελία στην εποπτική αρχή – διαγράφη των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνηστε μαζι μας στο email gdpr@ipsosopinion.com ή εναλλακτικά στο 2103234344

What is GDPR?

GDPR is an EU Regulation that replaces the current Data Protection Directive 95/46/EC and will be directly applicable in all EU countries. It has been designed to reform, modernise and harmonise European data protection law. The GDPR will replace the current Data Protection Act in May 2018.

The regulations place the control of personal data firmly in the hands of the individuals it identifies. It achieves this by providing the various rights for individuals:

1. The right to be informed

2. The right of access

3. The right to rectification

4. The right to erasure

5. The right to restrict processing

6. The right to data portability

7. The right to object

8. Rights in relation to automated decision making and profiling.

Τι είναι το GDPR;

Το GDPR είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία 95/46 / ΕΚ για την προστασία των δεδομένων και θα εφαρμόζεται άμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Έχει σχεδιαστεί για τη μεταρρύθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των δεδομένων. Το GDPR θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων το Μάιο του 2018.

Οι κανονισμοί θέτουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σταθερά στα χέρια των ατόμων που εντοπίζει. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή των διαφόρων δικαιωμάτων για τους ιδιώτες:

 1. Το δικαίωμα ενημέρωσης
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης
 4. Το δικαίωμα διαγραφής
 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 6. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 7. Το δικαίωμα αντίρρησης
 8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

The primary goal of GDPR is to harmonize the protection of personal data across all EU member states.

The lawful and correct treatment of personal information and maintaining the confidence of those with whom we deal is a vital component of our business operations.  Ipsos-Opinion is committed to meeting its obligations under the upcoming EU General Data Protection Regulations (GDPR).

Ο πρωταρχικός στόχος του GDPR είναι η εναρμόνιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.Η νόμιμη και σωστή αντιμετώπιση των προσωπικών πληροφοριών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των ατόμων με τα οποία ασχολούμαστε είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Η Ipsos-Opinion δεσμεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των επικείμενων Κανονισμών της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων IpsosOpinion

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η  εταιρεία IPSOSOPINION επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένων όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί για λογαριασμό Πελατών της .  Η παρούσα πολιτική

 1. Συλλογή Δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορους μεθόδους αλλά πάντα με την συναίνεσή σας .

Ειδικότερα η εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα :

 • Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες
 • Δεδομένα που αφορούν σε πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • Φωτογραφίες ή και βίντεο (σε ποιοτικές έρευνες)
 • Δεδομένα υγείας

Η ανωτέρω απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική

 1. Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων σε Ταυτοποιήσιμη Μορφή

2.1 Ποσοτικές Έρευνες Αγοράς

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας σε προσωποποιημένη μορφή/ψευδωνυμοποιεί τα δεδομένα σας αμέσως μετά την συλλογή και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Ειδικότερα η εταιρεία ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ –  www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Ελεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ – Sedea Pess ή ΕΔΩ) σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει επίσης να θέτει τα στοιχεία της έρευνες στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την καταστροφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που τυχόν έχουν διαβιβαστεί, κατόπιν συναινέσεώς σας, δεδομένα σας στον Πελάτη, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε αυτόν και για όσο χρόνο τα τηρεί.

2.2 Ποιοτικές Έρευνες Αγοράς

Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας και καταναλωτικές συνήθειες) των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε ποιοτικές έρευνες αγοράς για τρία το πολύ έτη. Μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

 1. Δικαιώματα

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 1 Μήνα από την λήψη του σχετικού αιτήματος
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο τα μέλη του ΠΑΝΕΛ των οποίων τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται, με την συναίνεσή τους, για σκοπούς ποιοτικής έρευνας αγοράς για τρία το πολύ έτη.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομής επεξεργασίας τους.
 • H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση GDPR@ipsosopinion.com. H εταιρεία απαντά σε κάθε αίτημα το αργότερο εντός μηνός από την λήψη του.
 1. Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στον Πελάτη με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, επίσης, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας. Όταν, κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συνάπτει με αυτούς σύμβαση με περιεχόμενο τους πρότυπους συμβατικούς όρους που έχει καταρτίσει η ΕΕ για τον σκοπό αυτό για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας

Μέτρα Ασφαλείας

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας. Η πολιτική ασφαλείας μας είναι ανάλογη με τους κινδύνους που συνεπάγεται το είδος της επεξεργασίας που κατά περίπτωση διενεργούμε αλλά και των πληροφοριών που συλλέγουμε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες με την χρήση προσωπικών κωδικών. Το σύστημα αυτό καθώς και η πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στο IT POLICY της εταιρείας .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της τηρούνται αντίγραφα των συστημάτων μας και αρχειοθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ασφαλές περιβάλλον.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι υπάλληλοι της εταιρείας και οι συνεργάτες της δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση. Οι συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην συλλογή των δεδομένων ενημερώνονται ειδικά σε θέματα σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πριν αναλάβουν να εκτελέσουν οιοδήποτε έργο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις ποσοτικές έρευνες τα προσωπικά δεδομένα διαχωρίζονται αμέσως μετά την συλλογή τους σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και καταστρέφονται μόλις ολοκληρωθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι και σε κάθε περίπτωση εντός τρίμηνου από την ολοκλήρωση της έρευνας.

 1. Στοιχεία Επικοινωνιας

Τα γραφεία της εταιρείας  μας βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Κολοκοτρώνη 8 στον 3ο&4ο όροφο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2103234344 και email GDPR@ipsosopinion.com